top of page

Huishoudelijk reglement iDance Belgium vzw

1.  Regels bij het dansen

 

Aangezien het dansen de hoofdbrok van onze activiteit vormt, is het aangewezen enkele gedragsregels op te stellen:
 

 • Tijdens het dansen mag men geen drank of voedsel op de dansvloer verbruiken.

 • Het is verboden te roken in het gebouw, wij zijn een sportvereniging.

 • Tijdens de dansavonden dienen gevorderde dansers uit te kijken voor de minder gevorderde dansers. Uitwijken is eenvoudiger voor een gevorderde danser dan voor een beginner.

 • Hou rekening met de “middenlijn” bij de Ballroom dansen.

2.  Bijdrage in de onkosten

 

De bijdrage voor de danslessen wordt betaald vóór 15 september van het nieuwe dansseizoen. Zo kunnen wij tijdig de nodige administratie en verzekering in rode brengen. 

Er zijn verminderde tarieven voor steunende leden (zij die geen danslessen volgen, maar wel lid wensen te blijven van de vereniging om zo de activiteiten te kunnen bijwonen en verzekerd te zijn).

Leden zijn verzekerd voor alle activiteiten die iDance organiseert. Let dus op, ga je elders dansen zonder dat dit door iDance Belgium vzw georganiseerd is, ben je niet verzekerd door iDance. Op weg naar iDance en van iDance terug naar huis valt onder de verzekering. Let op, men dient daarvoor steeds de kortste weg te nemen. 

3.  Dranken

 

 • Afrekenen van de drank bij afhaling aan de toog.

 • Wij vragen het leeggoed naar de toog te brengen daar er geen garçons worden aangesteld om dit op te halen.

 • O.w.v. het zaal– en clubreglement kunnen wij niet toestaan dranken van thuis mee te brengen en in de zaal te consumeren. 

4.  Nevenactiviteiten

  

Bij nevenactiviteiten krijgen de regelmatige leden korting op de onkosten, door tegemoetkoming van de verenigingskas. De raad van beheer kan voor bepaalde niet-regelmatige leden een uitzondering maken omwille van hun inzet voor de vereniging.

5.  Taken van de raad van beheer

Sommige taken van de raad van beheer zijn verbonden aan een functie, andere taken worden onder de beheerders verdeeld, nog andere taken kunnen gedelegeerd worden naar aangesloten leden.

5.1 Taken van de voorzitter :

 

 • algemene leiding,

 • bij onenigheid in de vereniging de betrokken partijen samenroepen en het conflict oplossen,

 • dagorde van komende vergaderingen opmaken,

 • vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden en officiële instanties,

5.2 Taken van de secretaris :
 

 

 • de nodige administratie bijhouden en de daaraan gekoppelde opdrachten uitvoeren op verzoek van de voorzitter, 

 • overhandigt de lidkaarten aan de leden,

 • bewaart een volledige ledenlijst van de aangesloten leden,

 • verzorgt de reservaties mbt de dansactiviteiten

 • behandelt allerhande administratieve zaken

5.3 Taken van de penningmeester :
 

 • verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging,

 • de invordering van de lidgelden is opgedragen aan de penningmeester,

 • zorgt na betaling van het lidgeld voor de ingaven in het ledensysteem van Danssport Vlaanderen vzw

 • stelt de uiteindelijke ledenlijst op met behulp van de door de secretaris verstrekte gegevens en als de lidgelden zijn binnengekomen na betaling.

 • de penningmeester controleert de lidkaarten van de leden,

 • de boekhouding van de vereniging bijhouden,

 • regeling betalingen van kosten (huur zaal, onkostenvergoeding, …),

 • de raad van bestuur kan het ganse jaar door een controle vragen van de correcte boekhouding.

 • verslag maken van de vergaderingen,

5.4 Taken van de webmaster :
 

 • beheer van de website,

5.5 Taken van de ondervoorzitter :
 

 • vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Heeft identiek dezelfde rechten en plichten.

 • Staat in voor het bijhouden van het archief van de dansvereniging, verzamelen van oude berichten en foto’s.

5.6 Taken van de bestuursleden :
 

 • aankleden van de zaal tijdens dansavonden,

 • verantwoordelijk voor het organiseren van nevenactiviteiten,

5.7 Taken voor de afgevaardigde van de sportraad :
 

 • aanwezig zijn op de vergaderingen van de sportraad

 • de aanwezigheidslijst ondertekenen op deze vergadering indien van toepassing

5.8 Taken voor de lesgevers :
 

 • dansen aanleren aan de leden,

 • bijstand leveren tijdens de dansavonden,

 • onderhouden van het muziekbestand,

5.9 Taken voor helpers:
 

 • op verzoek van raad van beheer bijstand leveren bij dansavonden, lesavonden en nevenactiviteiten van de vereniging,

 • meehelpen met het aankleden van de zaal tijdens dansavonden

 • zich houden aan het reglement voor medewerkers

6.   Informatieverstrekking
 

 • De raad van beheer zal de leden informeren (mondeling of schriftelijk) over de locatie en tijdstip van verenigingsactiviteiten en nevenactiviteiten.

 • De bevoegde overheid heeft recht tot inzage van de boekhouding.

7. Opnames tijdens de lessen


Het is niet toegelaten video opnames te maken met om het even welk opname apparaat tijdens lessen!
Indien u graag uzelf op video wil vastleggen, kan u dit te allen tijde in een aparte ruimte, of na de lessen doen, maar zeker niet tijdens de lessen.
Film nooit andere dansers zonder daarvoor de uitdrukkelijke toestemming gekregen te hebben van de personen in kwestie! Ook dit is niet toegestaan tijdens de lessen!


8. Terugbetalingen lidgelden

Er vindt in geen geval terugbetaling van het lidgeld plaats, niet bij verhuizing, langdurige ziekte, uiteengaan van partners, ongeval, privé- of werkomstandigheden. Het bestuur kan om ernstige medische redenen, onverplicht besluiten tot het terugbetalen van lidgeld onder de vorm van een waardebon, die persoonlijk kan gebruikt worden voor het betalen van lidgelden voor een volgend seizoen. U dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag tot het bestuur te richten.


Privacy
Op onze activiteiten worden regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van Dansclub iDance Belgium vzw. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. iDance Belgium vzw gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bepaald lid van de club of persoon aangesloten bij Danssport Vlaanderen vzw desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. De foto’s worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Lees hier onze privacyverklaring

“Dancing is a perpendicular expression of a horizontal desire”

George Bernard Shaw

bottom of page