top of page

LIDGELD

In het lidgeld zit je verzekering inbegrepen.

Voordelen bij betaling lidgeld aan onze club: 
 

 • Een degelijke sportverzekering. U bent verzekerd voor:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten

  • Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug

 • U krijgt dansles van 2 gediplomeerde dansleraars. Zo kan u zowel als leider of als volger raad vragen bij wie u wil.

 • Gepersonaliseerde lidkaart met login en toegang tot video's. 

 • De club biedt haar leden op gepaste tijdstippen een leuk presentje aan. Gelegenheden als Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen en Halloween gaan niet onopgemerkt voorbij.Indien u bij onze club aansluit, kan u eventueel van financiële voordelen genieten. Nagenoeg alle ziekenfondsen voorzien minstens een tussenkomst in het lidgeld. Misschien toch eens goed je licht opsteken bij je ziekenfonds? 

Bijna alle ziekenfondsen komen tegemoet in het lidgeld van sportclubs. Je kan je volledig ingevulde formulier downloaden vanuit je account. 

CAVARIA

Onze sportclub verklaart dat zij:

 

 • open staat voor diversiteit in seksuele geaardheid;

 • alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid, respectvol en evenwaardig behandelt en elke discriminatie terzake verwerpt;

 • ongelijke behandeling actief zal bestrijden, en leden, trainers, supporters of medewerkers die omwille van hun seksuele geaardheid worden gepest en/of gediscrimineerd, zal beschermen en opvangen op adequate wijze;

 • een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid zal verspreiden;

 • de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toepast;

 • in het reglement van inwendige orde een expliciet verbod op elke vorm van homofobie en elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, seksisme, islamfobie, en van de ermee gepaard gaande symbolen zal plaatsen;

 • de toegang tot de sportactiviteiten zal weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;

 • waakzaam zal blijven en preventief zal optreden tegen elk teken van beginnende discriminatie;

 • de slachtoffers van homofobie en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

PRIVACYVERKLARING

1.  Algemeen
 

iDance-Belgium vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. iDance-Belgium vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 

2.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

 

Als iDance-Belgium vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

iDance-Belgium vzw

Wezelakkers 49

2360 Oud-Turnhout

info@idance-belgium.be

 

2.1  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door iDance-Belgium vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • algemeen ledenbeheer

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van iDance-Belgium vzw (uitvoering overeenkomst)

 • aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen

 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
   

2.2  Welke gegevens verwerken we?
 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, noodnummer, Profielfoto

 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

 

2.3  Wie verwerkt de gegevens?
 

De gegevens worden verwerkt door

 • bestuursleden van de vereniging

 

2.4  Verstrekking aan derden
 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • ledenadminstratie Danssport Vlaanderen

 • SwingIT: De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

2.5  Minderjarigen
 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

2.6  Bewaartermijn

iDance-Belgium vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. iDance-Belgium vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 12 maanden, muv naam en emailadres. Deze laatste worden enkel gebruikt om symphatisanten op de hoogte te houden van clubactiviteiten, tot de datum dat ze zich zelf uitschrijven.

2.7  Beveiliging van de gegevens
 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • alle personen die namens  iDance-Belgium vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

2.8  Je rechten omtrent je gegevens
 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren, of je kan je gegevens aanpassen in je account. 

 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

2.9  Klachten
 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

2.10   Wijziging privacyverklaring
 

iDance-Belgium vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 01-november-2023

INTERN REGLEMENT

1.  Regels bij het dansen

 

Aangezien het dansen de hoofdbrok van onze activiteit vormt, is het aangewezen enkele gedragsregels op te stellen:
 

 • Tijdens het dansen mag men geen drank of voedsel op de dansvloer verbruiken.

 • Het is verboden te roken in het gebouw, wij zijn een sportvereniging.

 • Tijdens de dansavonden dienen gevorderde dansers uit te kijken voor de minder gevorderde dansers. Uitwijken is eenvoudiger voor een gevorderde danser dan voor een beginner.

 • Hou rekening met de “middenlijn” bij de Ballroom dansen.

2.  Bijdrage in de onkosten

 

De bijdrage voor de danslessen wordt betaald vóór 15 september van het nieuwe dansseizoen. Zo kunnen wij tijdig de nodige administratie en verzekering in rode brengen. 

Er zijn verminderde tarieven voor steunende leden (zij die geen danslessen volgen, maar wel lid wensen te blijven van de vereniging om zo de activiteiten te kunnen bijwonen en verzekerd te zijn).

Leden zijn verzekerd voor alle activiteiten die iDance organiseert. Let dus op, ga je elders dansen zonder dat dit door iDance Belgium vzw georganiseerd is, ben je niet verzekerd door iDance. Op weg naar iDance en van iDance terug naar huis valt onder de verzekering. Let op, men dient daarvoor steeds de kortste weg te nemen. 

3.  Dranken

 

 • Afrekenen van de drank bij afhaling aan de toog.

 • Wij vragen het leeggoed naar de toog te brengen daar er geen garçons worden aangesteld om dit op te halen.

 • O.w.v. het zaal– en clubreglement kunnen wij niet toestaan dranken van thuis mee te brengen en in de zaal te consumeren. 

4.  Nevenactiviteiten

  

Bij nevenactiviteiten krijgen de regelmatige leden korting op de onkosten, door tegemoetkoming van de verenigingskas. De raad van beheer kan voor bepaalde niet-regelmatige leden een uitzondering maken omwille van hun inzet voor de vereniging.

5.  Taken van de raad van beheer

Sommige taken van de raad van beheer zijn verbonden aan een functie, andere taken worden onder de beheerders verdeeld, nog andere taken kunnen gedelegeerd worden naar aangesloten leden.

5.1 Taken van de voorzitter :

 

 • algemene leiding,

 • bij onenigheid in de vereniging de betrokken partijen samenroepen en het conflict oplossen,

 • dagorde van komende vergaderingen opmaken,

 • vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden en officiële instanties,

5.2 Taken van de secretaris :

 

 • de nodige administratie bijhouden en de daaraan gekoppelde opdrachten uitvoeren op verzoek van de voorzitter, 

 • overhandigt de lidkaarten aan de leden,

 • bewaart een volledige ledenlijst van de aangesloten leden,

 • verzorgt de reservaties mbt de dansactiviteiten

 • behandelt allerhande administratieve zaken

5.3 Taken van de penningmeester :
 

 • verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging,

 • de invordering van de lidgelden is opgedragen aan de penningmeester,

 • zorgt na betaling van het lidgeld voor de ingaven in het ledensysteem van Danssport Vlaanderen vzw

 • stelt de uiteindelijke ledenlijst op met behulp van de door de secretaris verstrekte gegevens en als de lidgelden zijn binnengekomen na betaling.

 • de penningmeester controleert de lidkaarten van de leden,

 • de boekhouding van de vereniging bijhouden,

 • regeling betalingen van kosten (huur zaal, onkostenvergoeding, …),

 • de raad van bestuur kan het ganse jaar door een controle vragen van de correcte boekhouding.

 • verslag maken van de vergaderingen,

5.4 Taken van de webmaster :
 

 • beheer van de website,

5.5 Taken van de ondervoorzitter :
 

 • vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Heeft identiek dezelfde rechten en plichten.

 • Staat in voor het bijhouden van het archief van de dansvereniging, verzamelen van oude berichten en foto’s.

5.6 Taken van de bestuursleden :
 

 • aankleden van de zaal tijdens dansavonden,

 • verantwoordelijk voor het organiseren van nevenactiviteiten,

5.7 Taken voor de afgevaardigde van de sportraad :
 

 • aanwezig zijn op de vergaderingen van de sportraad

 • de aanwezigheidslijst ondertekenen op deze vergadering indien van toepassing

5.8 Taken voor de lesgevers :
 

 • dansen aanleren aan de leden,

 • bijstand leveren tijdens de dansavonden,

 • onderhouden van het muziekbestand,

5.9 Taken voor helpers:
 

 • op verzoek van raad van beheer bijstand leveren bij dansavonden, lesavonden en nevenactiviteiten van de vereniging,

 • meehelpen met het aankleden van de zaal tijdens dansavonden

 • zich houden aan het reglement voor medewerkers

6.   Informatieverstrekking
 

 • De raad van beheer zal de leden informeren (mondeling of schriftelijk) over de locatie en tijdstip van verenigingsactiviteiten en nevenactiviteiten.

 • De bevoegde overheid heeft recht tot inzage van de boekhouding.

7. Opnames tijdens de lessen


Het is niet toegelaten video opnames te maken met om het even welk opname apparaat tijdens lessen!
Indien u graag uzelf op video wil vastleggen, kan u dit te allen tijde in een aparte ruimte, of na de lessen doen, maar zeker niet tijdens de lessen.
Film nooit andere dansers zonder daarvoor de uitdrukkelijke toestemming gekregen te hebben van de personen in kwestie! Ook dit is niet toegestaan tijdens de lessen!


8. Terugbetalingen lidgelden

Er vindt in geen geval terugbetaling van het lidgeld plaats, niet bij verhuizing, langdurige ziekte, uiteengaan van partners, ongeval, privé- of werkomstandigheden. Het bestuur kan om ernstige medische redenen, onverplicht besluiten tot het terugbetalen van lidgeld onder de vorm van een waardebon, die persoonlijk kan gebruikt worden voor het betalen van lidgelden voor een volgend seizoen. U dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag tot het bestuur te richten.


Privacy
Op onze activiteiten worden regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van Dansclub iDance Belgium vzw. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. iDance Belgium vzw gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bepaald lid van de club of persoon aangesloten bij Danssport Vlaanderen vzw desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd. De foto’s worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

ECOSPORTIEVE CHARTER

Ecosportief_Charter2.jpg
SignUp

AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT (Sign up):

1. Via www.idance-belgium.be kies je in het menu voor "Login" en vervolgens voor de knop "Sign up". 

Je registreert je met je e-mailadres en kiest een wachtwoord. Klik vervolgens op de knop "REGISTREER"

Signup1.PNG

 

2. Je komt nu op een pagina waarin gezegd wordt dat je een mailtje aangekregen hebt ter verificatie van je regsitratie. 

Signup2.PNG

 

3. Je hebt nu een mailtje ontvangen van iDance Belgium. LET OP! Het mailtje kan perfect in SPAM of in reclame terecht gekomen zijn. 

 

4. In dat mailtje staat een grote knop "Bevestig e-mail adres: KLIK HIER". Het spreekt voor zich... klik daar dus ook op. 

Signup4.PNG

 

5. Kies voor 2. Ik registreer MEZELF als LID. 

Signup5.PNG

 

6. Vul alle gevraagde gegevens in en klik op bewaren. 

Signup6.PNG
Signup3.PNG

 

7. In orde, je account is aangemaakt!

Signup7.PNG

EEN NIEUW WACHTWOORD AANVRAGEN:

1. Via www.idance-belgium.be kies je in het menu voor "Login" en vervolgens voor de knop "Login". 

Je komt dan op onderstaande pagina terecht, waar je kiest voor "Wachtwoord vergeten?"

Vergeten1.PNG

 

2. Geef het e-mailadres op waarop je geregistreerd bent en klik op "BEVESTIGEN" 

Vergeten2.PNG

 

3. Je hebt nu een mailtje ontvangen van iDance Belgium. LET OP! Het mailtje kan perfect in SPAM of in reclame terecht gekomen zijn. 

Vergeten4.PNG

 

4. In dat mailtje staat een grote knop "Kies een nieuw wachtwoord". Het spreekt voor zich... klik daar dus ook op. 

Vergeten5.PNG

 

5. Kies een nieuw wachtwoord, bevestig dat wachtwoord en klik op "Wachtwoord wijzigen".

Vergeten6.PNG

 

6. Je wachtwoord is gewijzigd, en je kan je aanmelden via de knop "Aanmelden". 

Vergeten7.PNG
Vergeten
Kolom selectie.JPG
Inschrijven
Beurtenkaart
FITRES
APP
VideoSmart
VideoPC

INSCHRIJVEN VOOR EEN SEIZOEN:

1. Op je "Home" pagina kan je een knop "Inschrijven" vinden

Inschrijven 1.PNG

 

2. Kies voor welke les je in wil schrijven, vink het vakje aan bij "Ik aanvaard het reglement", uiteraard nadat je 't reglement gelezen hebt, en klik op bevestigen. 

Wil je voor meerdere lessen inschrijven, gebruik dan de CTRL-toets om meerdere lessen te selecteren. Kortingen worden automatisch toegekend. Let op, dit is nog in ontwikkeling. Als de CTRL-toets niet helpt bij het selecteren van meerdere lessen, herhaal puntje 1 en 2 dan tot je alle lessen ingegeven hebt. Dit is nl. belangrijk voor de kortingen.  
 

Inschrijven 3.PNG

 

3. Je kan al je inschrijvingen terugvinden op je "Home" pagina 

 

Inschrijven 5.PNG

 

4. Bij "Mijn rekeningen" kan je een overzicht vinden van de lessen waarvoor je ingeschreven hebt, en de kortingen die toegekend werden. Op deze pagina kan je ook zien hoeveel je al betaald hebt en of er nog een te betalen bedrag open staat. 

Wens je een kortingscode te gebruiken, kan je die ingeven door onderaan op de knop "Gebruik Korting Code" te klikken.  

Inschrijven 6.PNG

 

5. Wanneer alles betaald is, zal je ook dat mooi op je "Home" pagina terugvinden. 

Inschrijven 7.PNG

 

6. Ook dan kan je steeds terugvinden waarvoor je ingeschreven bent en welke kortingen je gebkregen hebt. Je kan een betaalbewijs downloaden door op de knop "PDF Betaalbewijs" te klikken. 

Inschrijven 8.PNG

EEN BEURTENKAART AANKOPEN:

1. Op je "Home" pagina kan je een knop "Meer info" vinden, onder "Mijn Beurtenkaarten".

Beurtenkaart 1.PNG

2. Op de volgende pagina krijg je te zien waarvoor je een beurtenkaart in kan zetten, in dit geval dus enkel voor Fit Dance.

Klik op de knop "Kopen" om een beurtenkaart aan te schaffen. 

Beurtenkaart 2.PNG

3. Op de volgende pagina moet je je aankoop nog eens bevestigen door op de knop "kopen" te klikken

Beurtenkaart 3.PNG

4. Je krijgt nu een een bevestiging dat je een beurtenkaart gekocht hebt, en dat het bedrag aan je rekening toegevoegd werd

Beurtenkaart 4.PNG

5. De beurtenkaart komt bij op je rekeningoverzicht

Beurtenkaart 5.PNG

6. Je fit Dance beurtenkaart komt nu in het overzicht op je "Home" pagina te staan

Beurtenkaart 6.PNG

7. Door op je beurtenkaart te klikken, kan een historiek terugvinden van de aankoop en van de lessen die je gehad hebt.  

Beurtenkaart 7.PNG

EEN PLAATSJE IN EEN FIT DANCE LES RESERVEREN:

1. Op je "Home" pagina kan je je aangekochte beurtenkaart vinden, onder "Mijn Beurtenkaarten". Klik op je beurtenkaart.

Fitles 1.PNG

2. Je komt nu in het overzichtsmenu van je beurtenkaart terecht, klik op "Fit Dance" onder "Geldig voor volgende lessen"

Fitles 2.PNG

3. Onder "Mijn Reservaties" krijg je alle lessen te zien waarvoor je al in kan schrijven.  

Fitles 3.PNG

4. Klik op de datum én het juiste uur waarop je wil Fitten, er zal je gevraagd worden om dag en tijdstip te bevestigen.  

Fitles 4.PNG

5. Je krijgt vervolgens nog een bevestiging van je reservatie.   

Fitles 5.PNG

6. Onder "Mijn Reservaties" krijg je alle lessen te zien waarvoor je ingeschreven.  

Fitles 6.PNG

7. Op je "Home" pagina krijg je nu een extra veldje "Mijn lessen & Reservaties". 

Fitles 7.PNG

De App installeren op je smartphone:

Belangrijk!

Zet je instellingen van je smartphone (tijdelijk) op "Pop-ups toegestaan", dat doe je zo voor Apple ... voor Android is het afhankelijk van het toestel dat je hebt. 

Surf naar de login pagina en meld je aan. Heb je nog geen account, registreer je dan. Let op, enkel voor iDance leden.  

Hoe kan ik op m'n iPhone / iPad een app symbool maken?

Hiermee kan je als gebruiker SwingIT als een app symbool op je home scherm zetten.

 1. Open Safari browser

 2. Surf naar onze login pagina

 3. Meld je aan

 4. Klik het "delen" symbool onderaan in safari (dit is een vierkantje waaruit een pijltje naar boven wijst)

 5. Scroll een naar beneden tot je "Zet op beginscherm ziet" staan (Dit is een vierkant met een wit plus teken)

 6. Klik op "Zet in beginscherm"

 7. Bevestig de naam door "Voeg toe" te klikken (bovenaan rechts)

 8. Klaar! Het app symbool staat nu bij je andere apps
   

Hoe kan ik op een Android smartphone een app symbool maken op het startscherm?

Deze methode werkt enkel vanuit de standaard Android browser:

Als je naar je login pagina surft via deze browser, zal je een "popup" window krijgen met de vraag de app the installeren. Als je hiermee toestemt komt de app bij je andere apps terecht.

Heb je "neen" gekozen bij deze popup? Dan zal je wat geduld moeten hebben. Bij voldoende gebruik van de site zal je browser deze popup weer tonen.

Video Zone op je smartphone:

1. Open de App, op je voorpagina zal je een kop "Video Zone" zien staan.

Screenshot_20210501-190248_Samsung Inter

4. Geef (een deel van) de naam op die je zoekt, in het zoekveld

2. Je krijgt nu alle video's te zien die voor jou beschikbaar zijn. Je kan ze sorteren, bv. op titel

Screenshot_20210501-190318_Samsung Inter

3. Alle dansen staan dan alfabetisch gerangschikt op titel

Screenshot_20210501-190331_Samsung Inter

5. je kan de video nu afspelen, vergroten, versnellen, vertragen, volume aanpassen en LIKEN!!!

Screenshot_20210501-190345_Samsung Inter
Screenshot_20210501-190357_Samsung Inter
Screenshot_20210501-190415_Samsung Inter

Video Zone op een computer:

1. Open de webapplicatie, op je voorpagina zal je een kop "Video Zone" zien staan.

WebAppSwingIT1.JPG

3. Alle dansen staan dan alfabetisch gerankschikt op titel en vervolgens op nummer. 

WebAppSwingIT3.JPG

 

 

2. Je krijgt nu alle video's te zien die voor jou beschikbaar zijn. Je kan ze sorteren op titel, mbv de kleine pijltjes rechtsboven

WebAppSwingIT2.JPG

 

 

4. Geef (een deel van) de naam op die je zoekt, in het zoekveld

WebAppSwingIT4.JPG

 

 

5. Het icoontje met de 3 streepjes laat je toe om de creatiedatum te verberen, want daar ben je eigenlijk niks mee, maar ook om "Reeds bezocht" tevoorschijn te toveren...  zo kan je zien welke video's ja al bekeken hjebt, en welke niet. 

 

 

6. je kan de video nu afspelen, vergroten, versnellen, vertragen en het volume aanpassen. De bolletjes op de tijdslijn zijn daar om snel te kunnen switchen van leiderspassen naar volgerspassen. 

Video-opties.JPG

HOE MAKKELIJK SCANNEN

Het scannen van je lidkaart is niet moeilijk, als je 't op de juiste manier doet. We zien vaak mensen die de streepjescode veel te dicht tegen of onder de scanner houden, en dat werkt niet. Op dit korte filmpje tonen we u hoe je het best kan scannen. 

Let op! Scan zowel bij binnenkomst als bij het weggaan

bottom of page